S443枫江至永阳公路改建工程B1标段施工招标补遗书2号
发布时间:2018-02-11  来源:

          S443枫江至永阳公路改建工程B1标段  

                      施工招标补遗书2

                  各投标人:

                  招标文件以此次发布的为准

 

                给各投标人带来不便敬请谅解!

      

 

     招标人:吉安市公路局吉安分局

 

                           20182 11